STATUTUL ACTUALIZAT AL SOCIETATII ACADEMICE DE MANAGEMENT DIN ROMANIA

Capitolul I DISPOZITII GENERALE

Art. 1. Forma juridică

 1. SOCIETATEA ACADEMICA DE MANAGEMENT DIN ROMANIA, denumită în continuare Societatea, se înfiintează ca persoană juridică română, de drept privat, prin acordul liber exprimat, de către oameni de stiintă care desfăsoară activităti didactice si de cercetare în domeniul managementului si în domenii adiacente.

 2. Societatea este o organizatie stiintifică, neguvernamentală, apolitică, fără scop lucrativ, întemeiată pe principiile democratiei depline.

 3. Societatea este înfiinitată si functioneaza în temeiul OG. nr. 26/2000 cu privire la asociatii si fundatii, a celorlalte acte normative în materie, precum si a prezentului Statut si primeste denumirea în baza dovezii nr. 52670 din 21.05.2007 eliberată de cătră Ministerul Justititiei, Directia pentru servicii juridice conexe.

Art. 2. Denumirea societătii

 1. Persoana juridică constituită Conform art. 1 se va numi SOCIETATEA ACADEMICĂ DE MANAGEMENT DIN ROMÂNIA, având sigla  SAMRO.

Art. 3. Sediul social

 1. La constituire, sediul social al societătii este în România, Timisoara, Str. Pestalozzi nr. 16.
 2. Sediul Societătii va putea fi schimbat prin hotărârea Adunării Generale, la propunerea motivată a Colegiului de Conducere.

Art. 4. Durata de functionare a societătii

 1. SOCIETATEA ACADEMICA DE MANAGEMENT DIN ROMANIA – SAMRO – are o durată de functionare nedeterminată.
Capitolul II SCOPUL SOCIETATII

Art. 5. Scopul si obiectivele SAMRO

 1. Scopul SAMRO este de a cultiva si promova valorile culturii, stiintei si practicii manageriale.
 2. Organizată exclusiv pentru scopuri nonprofit, Societatea vizează profesionalizarea managementului din România în spiritul competentei si performantei, având ca obiective principale:
 • promovarea managementului românesc si a experientelor (liderilor) de excelentă în management;
 • amplificarea vizibilitătii nationale si internationale a managementului românesc;
 • realizarea interfetei profesionale între mediul academic si mediul de afaceri;
 • promovarea publicatiilor de specialitate în domeniul managementului;
 • organizarea de evenimente stiintifice de anvergură natională si internatională;
 • promovarea unor modele noi de gândire managerială si implicarea în educatia managerială.

Art. 6. Activitătile societătii

1.  În vederea îndeplinirii obiectivelor sale, Societatea va desfăsra următoarele activităti principale:

 • asigurarea unui forum de dezbatere a problemelor teoretice, de cercetare stiintifică si practic-aplicative din domeniul managementului;
 • organizarea si/sau participarea de/la congrese, conferinte, simpozioane si alte manifestări stiintifice nationale si internationale în domeniul managementului;
 • înfiintarea  Editurii Academice de Management – AMED – care să promoveze actiunile Societătii prin editare de enciclopedii, tratate, manuale, monografii, precum si a unei reviste de specialitate la nivel national;
 • organizarea si desfăsurarea unor programe de pregătire continuă a personalului de management din cadrul organizatiilor economice si sociale;
 • organizarea si desfăsurarea serviciilor de evaluare – acreditare a competentei manageriale pentru persoanele care îndeplinesc/urmează să îndeplinească functii de conducere în cadrul organizatiilor economice si sociale;
 • acordarea anuală de distinctii si premii.
Capitolul III MEMBRII SOCIETATII. TITLURI. DREPTURI. OBLIGATII

Art. 7. Categorii de membrii

1.  SOCIETATEA ACADEMICA DE MANAGEMENT DIN ROMANIA se compune din următoarele categorii:

 • Membri fondatori, care sunt persoane cu capacitate juridică deplină, conducători stiintifici de doctorat în domeniul managementului sau cadre didactice universitare doctori în stiinte, care au participat la constituirea Societătii si au semnat Actul constitutive
 • Membri seniori, profesori universitari de management si cercetători grad I, specializati în management, conducători de doctorat în acest domeniu;
 • Membri, cadre universitare cu doctorat in domeniu, manageri de organizatii, cercetători si consultanti cu studii superioare specializati în management, cu rezultate teoretice si pragmatice majore în acest domeniu;
 • Membri de onoare, care pot fi personalităti stiintifice din tară si străinătate, cu autoritate recunoscută, care si-au adus o contributie remarcabilă la dezvoltarea managementului.

Art. 8. Obtinerea calitătii de membru

 1. Calitatea de membru fondator este obtinută la înfiintarea Societătii prin hotărârea liber consimtită, exprimată prin semnarea Actului constitutiv al SAMRO de către conducători de doctorat din domeniul managementului si de către alte cadre didactice universitare (cu titlul de doctor în stiinte);
 2. Calitatea de membru senior şi membru poate fi dobândită prin hotărârea Colegiului de Conducere a Societătii pe baza:
 • Cererii scrise a solicitantului;
 • CV-ului acestuia, însotit de lista de lucrări stiintifice;
 • Recomandării unui membru al Societătii;
 • Recomandării colegiului de conducere al filialei SAMRO

3. Calitatea de membru de onoare se acordă de către Colegiul de Conducere la recomandarea a trei membri.

Art. 9. Pierderea calitătii de membru

 1.  Calitatea de membru al SAMRO se poate pierde în următoarele condiţii:
 • prin retragere voluntară exprimată în scris;
 • prin excludere, care intervine în urrna nerespectării obligatiilor statutare, prin hotararea colegiului de conducere a Societatii
 • neplata cotizatiei pentru o perioadă de doi consecutivi.

Art. 10. Drepturile membrilor

 1. Membrii SAMRO au, în principal, următoarele drepturi:
 • să participe la activitatea Societătii, să fie informati si să-si exprime opinia asupra activitătii desfăsurate de către aceasta;
 • să beneficieze de baza materială si informatională a SAMRO si sa participe la  actiunile ce conduc la realizarea obiectivelor acesteia;
 • să participe la adunarile generale, să aleagă si să fie alesi în organismele participative de management.
 • să publice cu prioritate lucrări stiintifice proprii în revistele patronate de SAMRO

Art. 11. Obligatiile membrilor

 1. Principalele obligatii ale membrilor SAMRO constau din următoarele:
 • să cunoască, să respecte prevederile Statutului, precum si hotărârile organelor de conducere a Societătii si să actioneze pentru aducerea lor la îndeplinire;
 • să participe la Adunarea Generală a Societătii, exprimându-si opinia cu privire la organizarea, desfăsurarea si rezultatele activitătii acesteia;
 • să contribuie la formarea si dezvoltarea bazei materiale, precum si a bazei informationale şi de cunoştinţe a Societătii;
 • să promoveze interesele comune ale Societătii si să actioneze pentru cresterea prestigiului stiintific al acesteia;
 • să nu desfăsoare activitati politice în cadrul Societatii sau cu ocazia diverselor manifestări organizate de către aceasta;
 • să nu întreprindă actiuni care, prin natura lor, pot leza obiectivele, interesele sau imaginea Societătii;
 • să achite cotizatia anuală;
 • să contribuie la cresterea pregistigiului publicatiilor editate sub egida SAMRO;
Capitolul IV CONDUCEREA SOCIETATII

Art. 12  Conducerea SAMRO

 1. Conducerea SAMRO este asigurată de: Adunarea Generală, Colegiul de Conducere şi Preşedintele.
 2. Mandatul Colegiului de Conducere are o durată de 2 ani, cu posibilitatea reînnoirii sale cu înca un singur mandat;

Art. 13. Adunarea Generală

 1. Adunarea Generală este organismul participativ de conducere a Societătii, find constituită din toti membrii acesteia.
 2. Adunarea Generală este legal constituită în prezenta a cel putin 2/3 din numărul membrilor cu drept de vot ai Societătii.
 3. Reuniunile Adunarii Generale pot fi ordinare sau extraordinare. Adunarea generală ordinară se întruneste anual, iar cea extraordinară ori de câte ori este nevoie.
 4. Convocarea reuniunilor Adunării Generale se face de către Colegiul de Conducere sau la Cererea a cel putin 1/3 din numărul membrilor cu drept de vot ai Societătii, cu respectarea următoarelor reguli procedurale:
 • prin e-mail si/sau scrisoare recomandată cu cel putin 30 de zile înainte de data stabilită pentru desfăsurarea Adunăni Generale ordinare;
 • prin e-mail si/sau telefonic cu cel putin 10 zile înainte de data stabilită pentru Adunarea Generală extraordinară.

5.  Dacă la prima convocare nu se constituie cvorumul de 2/3 din numarul membrilor cu drept de vot deliberativ, cea de a doua convocare se face la interval de 30 de zile. In acest caz, Adunarea Generală va fi legal constituită prin numărul membrilor prezenti.

6.  Votul în cadrul Adunării Generale se exprimă direct. El poate fi deschis sau secret.

7.  Votul secret este obligatoriu la hotarârile care privesc:

 • alegerea, revocarea sau sanctionarea persoanelor;
 • afilierea Societătii;
 • dizolvarea Societătii.

Art. 14. Atributiile Adunării Generale

 1. Adunarea Generală are următoarele atributii:
 • aprobă si modifică Statutul prin votul exprimat de cel putin 3/4 din numărul membrilor prezenti la Adunarea Generală legal constituită;
 • alege si revocă membrii Colegiului de Conducere si Cenzorul Societatii;
 • aprobă strategia Societătii elaborată de către Colegiul de Conducere;
 • analizează si aproba raportul anual al Colegiului de Conducere;
 • aprobă afilierea Societătii la propunerea Colegiului de Conducere;
 • aprobă dizolvarea societătii;
 • aprobă regulamentele inteme ale Societatii;
 • aprobă structura organizatorică a Societatii;
 • stabileste cuantumul fondului de participare cu care trebuie să contribuie membrii fondatori;
 • aprobă cotizatiile pe care urmează să le plătească membrii Societătii, la propunerea Colegiului de Conducere;
 • aprobă bugetul anual de venituri si cheltuieli elaborat de Colegiul de Conducere;
 • aprobă planurile anuale de activitate ale Colegiului de Conducere;
 • primeste, analizează si aprobă raportul anual al Colegiului de Conducere si al Cenzorului, bilantul anual si raportul cu privire la executia bugetară.

Art. 15. Colegiul de Conducere

 1. Conducerea executivă a Societătii Academice de Management din România este asigurată de către Colegiul alcătuit din 7-9 membri, având următoarele functii:
 • Presedinte;
 • 5-7 vicepresedinti;
 • 1 secretar general.

In caz de balotaj votul presedintelui conteaza.

2. Pentru facilitarea promovării unui management startegic performant la nivelul SAMRO, se recomandă ca trei din membrii Colegiului de Conducere să fi fost membrii ai acestuia şi în mandatul anterior;

3. Preşedinte şi vicepreşedinţi trebuie să fie membrii fondatori sau membrii seniori SAMRO.

4. Vicepresedintii si secretarul general sunt propusi de Presedinte si se valideaza in cadrul Adunarii Generale legal constituite.

5. Presedintele reprezintă Societatea în raporturile cu institutiile stiintifice si cu autoritătile statului.

51. Sefii de filiala sunt membri de drept ai Colegiului de Conducere.

6. Colegiul de Conducere îsi desfăsoară activitatea operativă prin presedinte, căruia i se subordonează celelalte posturi din structura sa.

7. Colegiul de Conducere este asistat de un Secretariat Tehnic.

8. Colegiul de Conducere se întruneste semestrial si adoptă hotărâri prin vot deschis cu majoritatea simplă a celor prezenti.

9. Principalele atributii ale Colegiului de Conducere sunt următoarele:

 • pregăteste si convoacă Adunarea Generală a Societătii în conditiile si în termenele stabilite prin Statut;
 • propune ordinea de zi a reuniunilor Adunării Generale si pregăteste materialele care se prezintă în sesiunea respectivă;
 • supraveghează respectarea Statutului SAMRO de către toti membrii acesteia;
 • administrează patrimoniul, organizează si gestionează evidenta membrilor Societătii, precum si arhivarea acesteia;
 • elaborează proiectele de programe de cercetare si editare;
 • elaborează proiectul bugetului anual de venituri si cheltuieli;
 • aprobă calitatea de membru de onoare al Societătii;
 • stabileste si dezvoltă relatii de colaborare cu alte institutii stiintifice universitare si asociatii de profil din tară si strainătate;
 • stabileste si dezvoltă relatii de parteneriat în domeniul cercetarii stiintifice cu mediul de afaceri din tară si străinătate.

Art. 16. Preşedintele SAMRO

 1. Preşedintele SAMRO este ales pe baza unui proiect managerial în care prezintă detaliat strategia SAMRO – misiunea organizaţiei, obiective fundamentale, opţiuni strategice, resurse, termene, avantaje competitive – în următorii doi ani.
 2. Proiectul managerial al candidatului se difuzează tuturor membrilor SAMRO cu cel puţin o lună înainte de Adunarea Generală de alegeri.
 3. Preşedintele este ales în cadrul Adunării generale legal constituite, cu votul a cel puţin 50% plus unu dintre membrii săi.

Art. 17.  Filiale

 1. În cadrul SAMRO se pot constitui filiale teritoriale având ca suport principalele centre universitare unde există intense preocupări în domeniul managementului
 2. Criteriile de constituire a filialelor SAMRO sunt:
 • Numărul de profesori care sunt conducători de doctorat în specialitatea management (min. 5);
 • Numărul de universităţi cu facultăţi sau programe de studii de management (min. 2);
 • Numărul de judeţe din regiunea respectivă (min. 4);
 • Existenta unui centru de cercetare in domeniul management acreditat;
 • Prezentarea unui proiect de constituire şi organizare a filialei de către membrii SAMRO, care doresc să conducă o filială.

3.  Fiecare filială SAMRO are o organizare şi desfăşoară activităţi proprii care sunt  corelate cu organizarea şi activităţile de ansamblu ale SAMRO, prevăzute în prezentul Statut

4.  Dacă într-o zonă a ţării nu se organizează o filială, atunci membrii SAMRO din zona respectivă sunt afiliaţi la o alta filiala în cadrul căreia îşi exercită drepturile şi obligaţiile prevăzute în statut.

Capitolul V PATRIMONIUL SOCIETATII

Art. 18.  Patrimoniul SAMRO

 1. Patrimoniul Societătii Academice de Management din România se constituie din următoarele surse:
 • fondul de participare se constituie prin contributia fondatorilor în momentul semnării Actului Constitutiv si a Statutului si se păstrează, până la legalizarea Societătii, în contul Societătii.
 • cotizatia anuală este stabilită de Adunarca Generală şi va fi plătită până la sfârsitul anului
 • taxa de Inscriere a noilor membrii, plătită în momentul înscrierii
 • sponsorizări, donatii si legat.
 • granturi/contracte de cercetare stiintifică si consultantă.
 • contracte pentru servicii de pregătire continuă în domeniul managementului.
 • taxe pentru servicii de evaluare si acreditare în si pentru functii manageriale.
 • venituri din valorificarea publicatii1or proprii.
 • orice alte surse patrimoniale, cu respectarea legilor tării.

2.    Mărimea contribuţiei la fondul de participare, a cotizaţiei anuale şi a taxei de înscriere se stabileşte anual de Adunarea Generală. Valoarea minimă a fiecăreia dintre ele este de 200 de lei / membru.

3.    Repartizarea veniturilor în cadrul organizaţiei

 • 50% din veniturile realizate prin contribuţia la fondul de participare, cotizaţii anuale, taxe de înscriere, prevăzute la punctele a, b şi c, se varsă la bugetul central al SAMRO, iar diferenta de 50% ramane la filiale;
 • 20% dintre celelalte venituri nete ale filialelor din acţiunile de la punctele d, e, f, g şi h, se varsă la bugetul central al SAMRO.

4.   În caz de dizolvare a Societătii, Adunarea Generală va hotărî destinatia bunurilor ce apartin acesteia, în conformitate cu reglementarile legale în domeniu.

Art. 19.  Cenzorul societăţii

 1. Cenzorul Societătii este ales de Adunarea Generală pentru un mandat de 2 ani, trebuind să aibă calitatea de contabil autorizat sau expert contabil.
 2. Cenzorul îndep1ineste următoarele atributii:
 • verifică modul în care este administrat patrimoniul Societătii;
 • Întocmeste rapoartele anuale pe care le prezintă Presedintelui, Colegiului de Conducere si Adunării Generale;
 • La invitatia organelor de conducere a Societătii, participă la reuniunile acestora, având un rol consultativ.
Capitolul VI DISPOZITI FINALE

Art. 20 Angajarea de personal

 1. În functie de volumul de activitate, Colegiul de Conducere, cu respectarea legilor în vigoare, poate angaja personal pe durată determinată sau nedeterminată, conform Codului Muncii.
 2. Functiile de executie pot fi recompensate cu indemnizatii lunare sau ocazionale.
 3. Functiile de conducere din cadrul Societătii pot fi recompensate cu premii ocazionale, aprobate de Adunarea Generala a Societatii.

Art. 21. Insemnele societătii

 1. Societatea Academică de Management din România dispune de însemne proprii reprezentate prin:
 • stampilă, care garantează autenticitatea actelor emise;
 • legitimatii, care probează apartenenta membrilor Societatii;
 • insigne, purtate ca semn distinctiv de către membrii societătii;
 • siglă SAMRO, care reprezintă forma prescurtată conventional a denumiriii Societătii, fiind folosită în inscriptii pe stampilă, insigne, 1egitimatii, ecusoane, precum si în texte.

Art. 22. Modificarea Statutului

 1. Statutul societătii poate fi modificat sau completat prin hotărârea Adunării Generale, la propunerea Presedintelui, cu conditia păstrării autonomiei SAMRO.

Art. 23.  Dizolvarea societătii

 1. Societatea Academică de Management din Romania se poate dizolva:
 • de drept, potrivit art. 55 din O.G. nr. 26/2000;
 • prin hotarârea judecătoriei sau a tribunalului, după caz, potrivit art. 56 din 0G. nr. 26/2000;
 • prin hotarârea Adunării Generale, potrivit art. 57 din 0G. nr. 26/2000.

Art. 24. În termen de 45 de zile de la pronunarea Sentintei civile se va proceda la întocmirea regulamentelor Societăti.

Prezentul Statut actualizat a fost prezentat, discutat si aprobat în Sedinta Adunării Generale din data de 26 Mai 2011, in 4 (patru) exemplare, semnaturile membrilor regasindu-se in Anexa nr. 1 la prezentul statut.

MISIUNE

SAMRO este o organizaţie ştiinţifică de elită, nonguvernamentală, apolitică, întemeiată pe principiile democraţiei depline, a cărei misiune este, pe de o parte, promovarea managementului sustenabil bazat pe cunoştinţe, prin cooperarea elitelor academice româneşti cu cele ale şcolilor de management de notorietate din lume, iar pe de altă parte, promovarea experienţelor manageriale de excelenţă ale managerilor români si de pretutindeni.

OBIECTIVE

Organizată exclusiv pentru scopuri non-profit, Societatea vizează profesionalizarea managementului din România în spiritul competenţei şi performanţei, având ca obiective principale:

 • promovarea managementului românesc şi a experienţelor (liderilor) de excelenţă în management;
 • amplificarea vizibilităţii naţionale şi internaţionale a managementului românesc;
 • realizarea interfeţei profesionale de specialitate între mediul academic şi mediul de afaceri;
 • promovarea publicaţiilor de specialitate în domeniul managementului;
 • organizarea de evenimente ştiinţifice de anvergură naţională şi internaţională;
 • promovarea unor noi modele de gândire managerială – sustenabile şi pe bază de cunoştinţe – şi implicarea în educaţia managerială continuă.

MEMBRI  ACTUALI

CALITATEA DE MEMBRU

Categorii de membri

SOCIETATEA ACADEMICĂ DE MANAGEMENT DIN ROMÂNIA se compune din următoarele categorii:

 • Membrii fondatori, care sunt persoane cu capacitate juridică deplină, conducători ştiinţifici de doctorat în domeniul managementului sau cadre didactice universitare, doctori în ştiinţe, care au participat la construirea Societăţii şi au semnat Actul constitutiv;
 • Membrii, care pot fi persoane fizice din România şi din străinătate care nu au avut calitatea de membru fondator, dar care au obţinut titlul ştiinţific de doctor in ştiinţe şi contribuie la înfăptuirea obiectivelor SAMRO;
 • Membrii de onoare, care pot fi personalităţi ştiintifice din ţară şi străinătate, cu autoritate recunoscută, care şi-au adus o contribuţie remarcabilă la dezvoltarea managementului.

Obţinerea calităţii de membru

 1. Calitatea de membru fondator este obţinută la înfiinţarea Societăţii prin hotărârea liber consimţită, exprimată prin semnarea Actului constitutiv al SAMRO de către conducători de doctorat din domeniul managementului şi de către alte cadre didactice universitare (cu titlul de doctor în ştiinţe);
 2. Calitatea de membru poate fi dobândită prin hotărârea Colegiului de Conducere a Societăţii pe baza:
 • Cererii scrise a solicitantului;
 • CV-ului acestuia, însoţit de lista de lucrări ştiinţifice;
 • Recomandării unui membru al Societăţii.

3. Calitatea de membru de onoare se acordă de către Colegiul de Conducere la recomandarea a trei membrii.

Pierderea calităţii de membru

 • prin retragere voluntară exprimată în scris;
 • prin excludere, care intervine în urma nerespectării obligaţiilor statuare.

Drepturile membrilor

Mebrii SAMRO au, în principal, următoarele drepturi:

 • să participe la activitatea Societăţii, să fie informaţi şi sa-şi exprime opinia asupra activităţii desfăşurate de către aceasta;
 • să beneficieze de baza materială şi informaţională a Societăţii în acţiunile ce conduc la realizarea obiectivelor acesteia;
 • să participe la adunările generale, să aleagă şi să fie aleşi în organele de conducere a Societăţii.

Obligaţiile membrilor SAMRO – (decizia Consiliului Director din data de 27.05.2016, Universitatea din Oradea)

 • să cunoască şi să respecte prevederile Statutului, precum şi hotărârile organelor de conducere a Societăţii şi să acţioneze pentru îndeplinirea lor;
 • să participe la Adunarea Generală a Societăţii, exprimându-şi opinia cu privire la organizarea, desfăşurarea si rezultatele activităţii acesteia;
 • să contribuie la formarea şi dezvoltarea bazei materiale, precum şi a bazei informaţionale a Societăţii;
 • să promoveze interesele comune ale Societăţii şi să acţioneze pentru creşterea prestigiului ştiinţific al acesteia;
 • să nu desfăşoare activităţi politice în cadrul Societăţii sau cu ocazia diverselor manifestări organizate de către aceasta;
 • să nu întreprindă acţiuni care, prin natura lor, pot leza obiectivele, interesele sau imaginea Societăţii;
 • să achite cotizaţia anuală;
 • să participe anual la cel puţin o acţiune sub egida SAMRO.